Ons Privacy beleid

1. Algemeen

Het is voor ons belangrijk dat klanten ons moeiteloos kunnen vertrouwen.  United talent is altijd al uiterst zorgvuldig omgesprongen met persoonsgegevens, en dat zullen we in de toekomst ook blijven doen.  Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en u een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van kandidaten, klanten en gebruikers van onze diensten.  Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens voorzichtig omspringen en ze beheren op een veilige en respectvolle manier.

United Talent bvba, met maatschappelijke zetel te Steenokkerzeel, België, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0885.619.502 (Hierna United Talent) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.unitedtalent.be.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinde kan u hieronder lezen in ons privacy beleid.  Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens u met ons wil delen en welke niet.

United Talent leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden op 25 mei 2018 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1 De gegevens die u ons meedeelt
Op de pagina https://www.unitedtalent.be/vacature kan u uw gegevens nalaten via de knop “solliciteer nu”.  Wij bewaren volgende gegevens: naam, e-mail, telefoonnummer.  We bewaren deze gegevens enkel tot de vacature is ingevuld.  Na einddatum worden al uw gegevens automatisch vernietigd en geschrapt uit ons bestand.  Dit geldt eveneens op www.unitedtalent.be/contact.

Ip adres: wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat jij gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

2.2 De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
De commerciële partners die samenwerken met United Talent hebben onderling strikte afspraken en volgen de wet strikt.  Eens uw persoonsgegevens van die partners per mail toekomen bij ons, nemen wij de verantwoordelijkheid op.  United Talent geeft geen persoonsgegevens zonder uw toestemming door aan derde partners.

2.3 De locatie van de verzamelde gegevens
De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen in een lokale, plaatselijke databank.  We verzamelen geen gegevens van Facebook of Instagram.  Door gebruik te maken van onze website, geeft u toestemming voor het tijdelijke gebruik (zolang de vacature niet is ingevuld) van uw persoonsgegevens.

2.4 Het in kaart brengen van jouw websitebezoek
Op de website van United Talent en United Talent Coacht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. United Talent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

2.5 Cookiebeleid
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van jouw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

Functionele cookies
Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruiken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytische cookies
Door het gebruik van deze website ga je akkoord met het gebruik van analytische cookies m.b.v. Google Analytics en de Facebook Pixel. Via Google Analytics en de pixel worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Deze cookies worden ook voor gerichte marketing doeleinden gebruikt: om op basis van jouw surfgedrag voor jouw relevante inhoud te tonen.

Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?
Je kan via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

2.6 GOOGLE ANALYTICS

United talent maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan United Talent te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. United Talent heeft hier geen invloed op.

United Talent heeft Google geen toestemming gegeven om de via United Talent verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we altijd en alleen om ons beoogde doel te realiseren en onze diensten te kunnen uitoefenen. We maken gebruik van uw persoonsgegevens om voor, tijdens en na het selectieproces contact te kunnen opnemen.

3.2 Direct Marketing en mededeling aan derden
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

3.3 Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen wij uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) verstrekken.

4. Duurtijd, bewaring en beveiliging van de gegevens

4.1 Duurtijd
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode (voor, tijdens en na de selectieprocedure) die noodzakelijk is om de dienst te leveren door United Talent.

4.2 Bewaring en beveiliging
Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbestand dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.
Uw gegevens en overeenkomst worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Wij hebben volgende beveiligingsmaatregelen genomen om de risico’s op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken: Anti-virus, Web application firewall, E-mailinbox en computers en smartphone zijn wachtwoord beveiligd, het kantoor van United Talent wordt afgesloten indien er niemand aanwezig is, wij maken nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi, beide websites maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat

5. Confidentialiteit en Recht van toegang en verbetering

5.1 Confidentialiteit
United Talent garandeert dat het voldoende praktisch en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

5.2 Recht tot toegang en verbetering
De klanten, kandidaten en gebruikers kunnen op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.
De gebruiker kan dit door te mailen naar peggy.janssens@unitedtalent.be of per brief mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
U bent geheel vrij om je persoonsgegevens al dan niet aan United Talent mee te delen. Voor onze diensten zijn uw persoonsgegevens echter wel noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen.

5.3 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … United Talent behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal United Talent zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de website van United Talent.

7. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit Privacy beleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbank van Brussel is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy beleid.

8. Aanvaarding

Door de website te bezoeken of spontaan per mail uw cv naar ons toe te sturen, aanvaard u alle bepalingen van dit privacy beleid en stemt u ermee in dat United Talent uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy beleid.