Ons Privacy beleid

1. Algemeen

Het is voor ons belangrijk dat klanten ons moeiteloos kunnen vertrouwen.  United talent is altijd al uiterst zorgvuldig omgesprongen met persoonsgegevens, en dat zullen we in de toekomst ook blijven doen.  Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en u een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van kandidaten, klanten en gebruikers van onze diensten.  Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens voorzichtig omspringen en ze beheren op een veilige en respectvolle manier.

United Talent bvba, met maatschappelijke zetel te Steenokkerzeel, België, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0885.619.502 (Hierna United Talent) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.unitedtalent.be.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinde kan u hieronder lezen in ons privacy beleid.  Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens u met ons wil delen en welke niet.

United Talent leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden op 25 mei 2018 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1 De gegevens die u ons meedeelt
Op de pagina https://www.unitedtalent.be/vacature kan u uw gegevens nalaten via de knop “solliciteer nu”.  Wij bewaren volgende gegevens: naam, e-mail, telefoonnummer.  We bewaren deze gegevens enkel tot de vacature is ingevuld.  Na einddatum worden al uw gegevens automatisch vernietigd en geschrapt uit ons bestand.  Dit geldt eveneens op www.unitedtalent.be/contact.

2.2 De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
De commerciële partners die samenwerken met United Talent hebben onderling strikte afspraken en volgen de wet strikt.  Eens uw persoonsgegevens van die partners per mail toekomen bij ons, nemen wij de verantwoordelijkheid op.  United Talent geeft geen persoonsgegevens zonder uw toestemming door aan derde partners.

2.3 De locatie van de verzamelde gegevens
De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen in een lokale, plaatselijke databank.  We verzamelen geen gegevens van Facebook of Instagram.  Door gebruik te maken van onze website, geeft u toestemming voor het tijdelijke gebruik (zolang de vacature niet is ingevuld) van uw persoonsgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we altijd en alleen om ons beoogde doel te realiseren en onze diensten te kunnen uitoefenen. We maken gebruik van uw persoonsgegevens om voor, tijdens en na het selectieproces contact te kunnen opnemen.

3.2 Direct Marketing en mededeling aan derden
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

3.3 Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen wij uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) verstrekken.

4. Duurtijd, bewaring en beveiliging van de gegevens

4.1 Duurtijd
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode (voor, tijdens en na de selectieprocedure) die noodzakelijk is om de dienst te leveren door United Talent.

4.2 Bewaring en beveiliging
Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbestand dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.
Uw gegevens en overeenkomst worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

5. Confidentialiteit en Recht van toegang en verbetering

5.1 Confidentialiteit
United Talent garandeert dat het voldoende praktisch en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

5.2 Recht tot toegang en verbetering
De klanten, kandidaten en gebruikers kunnen op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.
De gebruiker kan dit door te mailen naar peggy.janssens@unitedtalent.be of per brief mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
U bent geheel vrij om je persoonsgegevens al dan niet aan United Talent mee te delen. Voor onze diensten zijn uw persoonsgegevens echter wel noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen.

5.3 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … United Talent behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal United Talent zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de website van United Talent.

7. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit Privacy beleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbank van Brussel is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy beleid.

8. Aanvaarding

Door de website te bezoeken of spontaan per mail uw cv naar ons toe te sturen, aanvaard u alle bepalingen van dit privacy beleid en stemt u ermee in dat United Talent uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy beleid.