Privacy Policy

Alle in het sollicitatieformulier en/of het CV vermelde gegevens, alsook alle andere persoonlijke gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure verzameld worden, zullen, behoudens bezwaar van uwentwege, in onze databank geregistreerd worden.

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard bij United Talent.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekrutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

United Talent deelt dus aan zijn cliënten enkel die informatie mee, die nodig is voor de selectie van de kandidaten, en dit alles rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Als kandidaat verbindt u er zich toe elke wijziging van uw persoonlijke gegevens mee te delen aan United Talent.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u een recht tot inzage in uw persoonlijke gegevens.

Desgevallend kan u ook een aanpassing van de over u opgeslagen persoonsgegevens aanvragen: u hoeft daarvoor enkel aan United Talent een schrijven te richten.